23.06.2022

Danh mục tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama

 1. Giấy mời họp ĐHĐCĐ
 2. Chương trình làm việc ĐHĐCĐ
 3. Giấy xác nhận tham dự Đại hội
 4. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (của cổ đông cá nhân)
 5. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (của nhóm cổ đông)
 6. Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (của cổ đông là tổ chức)
 7. Thông báo đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
 8. Đơn đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo nhóm)
 9. Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS của cổ đông là cá nhân và tổ chức
 10. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS
 11. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ
 12. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT
 13. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của TGĐ
 14. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS
 15. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán - Báo cáo Tài chính 2021 đã kiểm toán
 16. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
 17. Tờ trình thông qua mức chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch 2022
 18. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
 19. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Sửa đổi bổ sung lần 3)
 20. Tờ trình thông qua phương án giảm vốn điều lệ Công ty (lần 2)
 21. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty
 22. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT
 23. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS
 24. Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
 25. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS
 26. Dự thảo Nghị quyếtBiên bản ĐHĐCĐ năm 2022  
 27. Quy chế hoạt động của HĐQT
 28. Quy chế hoạt động của BKS
 29. Quy chế quản trị nội bộ
 30. Dự thảo Điều lệ Công ty (Dự thảo lần 5) - Phần 1, phần 2
 31. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS của các cổ đông:

- Tổng công ty Lilama: Đề cử thành viên HĐQT; Đề cử thành viên BKS

- Ngân hàng SHB: Đề cử thành viên HĐQT

- Công ty TNHH Tân Long: Đề cử thành viên HĐQT; Đề cử thành viên BKS