Tin hoạt động
29.03.2021

Thông báo mời chào giá cạnh tranh (Lần 2)

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/LLML ngày 04/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần
Bất động sản Lilama;
Công ty cổ phần Bất động sản Lilama thông báo mời chào giá cạnh tranh dịch vụ tư vấn như
sau:
1. Bên mời chào giá cạnh tranh: Công ty cổ phần Bất động sản Lilama
- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà Lilama, số 124 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- ĐT: 024.39448492 , Fax: 024.39448490
2. Tên dịch vụ tư vấn: Thẩm định giá đất
Nội dung chính: Thẩm định giá đất ở trong Khu đô thị với diện tích khoảng 20.000 m2 ( 170 lô
đất) tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
3. Thời gian thực hiện: 45 ngày
4. Nguồn vốn: Vốn tự có
5. Hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn: Chào giá cạnh tranh
6. Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 8h 00 ngày 14/04/2021 đến 14h 00 ngày 29/04/2021.
7. Thời điểm đóng thầu: 14h 00 ngày 29/04/2021
8. Thời điểm mở thầu: 14h 30 ngày 29/04/2021
9. Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Tầng 2, Tòa nhà Lilama, số 124 phố Minh Khai, quận Hai
Bà Trưng, Hà Nội
10. Hồ sơ mời chào giá cạnh tranh được phát miễn phí